Hội đồng quản trị

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thục Linh

 

Năm sinh: 09/12/1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Email: thuclinh@ngs.com.vn

Ủy viên HĐQT

Ông Thái Hà Trung

 

Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin; Cử nhân Tiếng Anh
Email: trungth@ngs.com.vn

Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thắng

 

Năm sinh: 21/6/1975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa; Cử nhân quản trị Kinh doanh
Email: thangngv@pvdmc.com.vn

Ban giám đốc

 

Giám đốc

Ông Dương Anh Tuấn

 

Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật
Email: tuanbf@gmail.com

Ban kiểm soát

 

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Thị Mỹ Trúc

 

Năm sinh: 1993
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
Email: truc.truong@ngs.com.vn

Kiểm soát viên

Bà Lê Hồng Liên

 

Năm sinh: 24/5/1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học Sinh hóa
Email: lienlehong@pvdmc.com.vn

Kiểm soát viên

Bà Đỗ Kim Anh

 

Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
Email: kimanh.do@ngs.com.vn