Lịch sử hình thành - phát triển

• Năm 1999: Thành lập Xí nghiệp Hóa phẩm Dầu khí Quảng Ngãi trực thuộc Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Công ty DMC) theo Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT ngày 16/7/1999 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).

• Năm 2006:  Đổi tên thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Quảng Ngãi.

• Năm 2008: Đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên DMC – Quảng Ngãi.

• Năm 2009: Đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung.

• Năm 2011: Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Trung chuyển thành Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung; Ngày 08/3/2011 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đi vào hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 4300369645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

• Năm 2018: Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP thoái vốn tại Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung, DMC – Miền Trung trở thành doanh nghiệp đầu tư tư nhân, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong tương lai.