THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung trân trọng thông báo:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty: Dự kiến trước ngày 30/6/2021.

2. Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình và các vấn đề liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem Quyết định số: 06/QĐ/HĐQT-DMC.M ký ngày 19/04/2021 đính kèm.

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: QĐ gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2021Biên bản Họp gia hạn ĐHĐCĐ 2021