TB VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

TB về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Chi tiết xem tại đây.